ÁSzF

MATE EGYETEMI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A HOTEL OPÁL***SUPERIOR
3200 Gyöngyös, Könyves Kálmán tér 12. igénybevételére

Az Általános Szerződési Feltételek hatálya a Hotel Opál***Superior által nyújtott szolgáltatásokra terjed ki.

1) A Szolgáltató adatai:

Cégnév: MATE Egyetemi Szolgáltató Nonprofit Kft. | Székhely: 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. | Levelezési cím: 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. | Cégjegyzékszám: 13-09-164852 | Adószám: 24645966-2-13

A szolgáltatás helyszíne: Hotel Opál***Superior 3200 Gyöngyös, Könyves Kálmán tér 12. Telefon: (06-37) 505 – 400 E-mail: info@hotelopal.hu Web: https://www.hotelopal.hu

2) A Szerződő felek

a) A Szolgáltató által nyújtott szálláshely szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe. b) Amennyiben a szálláshely szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég/Szerződő fél a továbbiakban együttesen Felek. c) Amennyiben a szálláshely szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég, nem közvetlenül, hanem egy harmadik személy megbízásával adja le a Szolgáltatónak, úgy a Közvetítő a Szerződő fél és az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy (Közvetítő) jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

3) A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei, általános szabályok:

a) Szolgáltatás megrendelése: A megrendelést minden esetben írásban (telefax, e-mail, stb.) kell megküldeni a fenti elérhetőségek bármelyikére. Kizárólag élőszóban elhangzott ajánlatot, megrendelést a Szolgáltató nem tekinti ajánlatnak, megrendelésnek. A Szolgáltatónak jogában áll kiemelt időszakokra előleget kérni a Vendégtől, melynek mértéke 10-50%, (időszaktól függően) melyről a Vendég részére az előleg megérkezésének napjával előleg számlát bocsát ki. Ezzel válik a foglalás garantálttá.

A megrendelésnek tartalmaznia kell a Vendég nevét, címét, az érkezés és távozás pontos időpontját, a szobatípust, valamint a szolgáltatások (étkezés, program) pontos megnevezését. Mivel a szállodában különböző típusú szobák találhatók, a megrendeléskor félreérthetetlen módon közölni kell a szállodával, hogy a Vendég megrendelése a szálloda milyen kategóriájú és típusú szobájára vonatkozik. b) A szolgáltatás lemondása: A Vendég kötelezettséget vállal arra, hogy az általa megrendelt szolgáltatások esetleges lemondásáról, módosításáról vagy bármilyen egyéb változásról a szolgáltatás kezdetét megelőzően, írásban tájékoztatja az érintett szállodát. Egyéni megrendelések esetén kötbérmentes lemondásra – amennyiben a Vendéggel megkötött egyedi megállapodás másként nem rendelkezik – az érkezést megelőzően 48 órával van lehetőség. Amennyiben a Vendég nem érkezik meg, illetve rendelését nem mondja le a megfelelő határidőig, a kötbér mértéke a visszaigazolásban feltüntetett lemondási feltételekkel azonos. Csoportos megrendelés esetén egyedi üzletkötéskor kerül sor a lemondási feltételek rögzítésére. c) A szállodai szobák és lakosztályok a Szolgáltató honlapján közzétett ajánlat szerinti ellátással – félpanziós (reggeli és vacsora) – együtt rendelhetők meg. – A „félpanzióval” ellátás választása esetén naponta személyenként egy alkalommal vehető igénybe reggeli és vacsora. d) Szolgáltató a főétkezéseket menüválasztásos rendszerben szolgálja fel. A vendéglétszámtól függően a Szolgáltató dönthet úgy, hogy a főétkezéseket svédasztalos rendszerben szolgálja fel. e) A szállodába történő érkezés-távozás: A szállodai szobát az érkezés napján 14:00 órától lehet elfoglalni, és a hazautazás napján 10:00 óráig kell elhagyni. Korai bejelentkezésre és késői kijelentkezésre felár ellenében van lehetőség, a szálloda foglaltságának függvényében. f) A foglalással kapcsolatos kéréseket, megjegyzéseket előzetesen, írásos formában fogad el a szálloda, legkésőbb érkezés napjáig. Ellenkező esetben reklamációt nem fogad el. Az árakkal kapcsolatban csak szoba kategóriában teszünk különbséget, adottságot illetően nem (pl. nyugati vagy keleti fekvés)

4) A szolgáltatások árai:

A Hotel Opál***Superior által kiadott árak minden esetben tartalmazzák a nyomtatás időpontjában érvényes, törvényben meghatározott ÁFA-t, nem tartalmazzák azonban az idegenforgalmi adót, amelyet a szolgáltatás helyszínén kell megfizetni, kivéve azokat az árajánlatokat, amelyek esetében a Hotel Opál***Superior külön jelöli: „a feltüntetett árak az idegenforgalmi adót is tartalmazzák”. Az árak nem tartalmazzák továbbá az oda- és visszautazás, valamint az idegenvezetés díját sem. Az árak – a 4/2009 (I.30) NFGM-‐SZMM együttes rendelet 6. §-a alapján – a szolgáltatás nyújtásának helyén, jogszabálynak megfelelő módon kerülnek feltüntetésre. A Vendég a szolgáltatás díjáról a szálloda recepcióján is megfelelő tájékoztatást kaphat a szolgáltatásnyújtás megkezdése előtt. A Hotel Opál***Superior az árváltozás jogát fenntartja. Az aktuálisan érvényesítésre kerülő árakat a szálloda a megrendelés visszaigazolásában közli. A szálloda árainak aktuális alakulásáról tájékoztató a Hotel Opál***Superior honlapján (www.hotelopal.hu) található. Szolgáltató és a Vendég megállapodnak, hogy a nyújtott szolgáltatás teljesítési időpontjának (Áfa tv. 55. § (1) bekezdés) a Vendég által utolsóként, tényállásszerűen igénybe vett szolgáltatás napját tekintik.

5) Fizetési feltételek:

A megrendelt szolgáltatások ellenértéke fizethető átutalással, illetve a helyszínen készpénzzel, bankkártyával, valamint Széchenyi Pihenőkártyával (SZÉP kártya). A SZÉP kártyával történő fizetés esetén a kártyahasználat érdekében a szálloda kérheti a megrendelt szolgáltatások előre történő fizetését, és a Vendég személyazonosításra alkalmas közokiratát (személyi igazolvány, vezetői engedély vagy útlevél bemutatása). A Vendég köteles az azonosítási felkérésnek eleget tenni. Ha az azonosítás bármely, a szállodán kívülálló okból nem valósul meg, a szálloda megtagadhatja a SZÉP kártyával történő fizetés elfogadását. Átutalás esetén – amennyiben a szállodával, illetve a helyfoglalási irodával kötött szerződés másként nem rendelkezik – a megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Vendég köteles az érkezés előtt az illetékes szálloda bankszámláján jóváírni. A Szolgáltatónak jogában áll kiemelt időszakokra előleget kérni a Vendégtől, melynek mértéke 10-50%, (időszaktól függő) melyről a Vendég részére az előleg megérkezésének napjával előleg számlát bocsát ki.

6) Egyedi szolgáltatások:

a) Programok: A programajánlatokról, azok aktuális árairól a szálloda a szállás lefoglalásakor, illetve a Vendég ott tartózkodása alatt ad felvilágosítást. A Hotel Opál***Superior egyes programjai csak meghatározott minimum létszám esetén indulnak. A Vendégnek a programokkal kapcsolatban a foglalással egy időben kell egyeztetnie.

7) Reklamáció:

a) A szállodai szolgáltatás ideje alatt felmerülő esetleges panaszok esetén a Vendég az elutazás időpontjáig a szálloda recepcióján, írásban élhet kifogással. A szálloda a panaszokat három napon belül köteles kivizsgálni, illetve azokra érdemben reagálni. b) A Vendég panasztételi joga a szálláshelyről történt eltávozását követően megszűnik.

8) A Szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

A Szolgáltató jogosult a szolgáltatására szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha: a) a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a létesítményt, illetve a rendelkezésre bocsátott szobát, b) a Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok jelentős mértékű befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít. c) a Vendég fertőző betegségben szenved. d) a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott foglaló, illetve előleg-fizetési kötelezettségét a megállapodás szerint meghatározott időpontig. e) Amennyiben a felek közötti szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik.

9) Háziállatok bevitele a Szállodába

A Hotel Opál***Superior területére háziállatok nem hozhatók be.

10) Az adatkezelés biztonsága

a) A Vendég által megadott személyes adatok valódiságáért a Felhasználó felel. b) A Felhasználó által megadott személyes adatokhoz kizárólag az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján. c) Szolgáltató az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. d) A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató törvényi felhatalmazás alapján köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, amennyiben annak törvényi feltételei fennállnak. A törvényen, hatósági vagy bírósági határozaton alapuló adatszolgáltatással szemben a Felhasználó nem emelhet kifogást.

11) Titoktartás

A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény szabályainak megfelelően eljárni.

12) Vis major

Azon ok, vagy körülmény (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, csőtörés, sztrájk bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely felet felmentik a szerződésből eredő kötelességeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. Amennyiben ilyen körülmény bekövetkezik, erről az érintett fél köteles a másik felet haladéktalanul értesíteni írásban.

13) Kártérítési felelőssége

a) Vendég a Szolgáltató által elszenvedett kár megtérítésére a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint kötelezett. b) A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek, tárgyak, háziállatok, stb. hibájából elszenved. E felelősség akkor is fennáll, amennyiben a károsultnak jogában áll kárának megtérítését közvetlenül a Szállodától igényelni. c) Szolgáltató a Vendég által elszenvedett kár megtérítésére a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint kötelezett. d) A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a szállodában, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. e) Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős – éspedig a felelősség mértékének korlátozása nélkül – ha a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette (átvételi elismervénnyel) és a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítás a Vendéget terheli. f) A Vendégnek az esetleg őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szállodában, és minden szükséges adatot a Szolgáltató rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges. g) A Vendég a kárt haladéktalanul köteles bejelenteni. Ennek elmulasztása esetén a Szolgáltató a kárért az általános szabályok szerint tartozik felelősséggel, de a bizonyítás sikertelenségének következménye a Vendégre hárul.

14) A teljesítés helye és a felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság

a) A teljesítés helye az a hely, ahol az elszállásoló hotel található. b) Valamennyi az elszállásolási szerződésből eredő vitával kapcsolatban az Gyöngyösi Járásbíróság – törvényszéki hatáskör esetén az Egri Törvényszék – a kizárólag illetékes. c) A Szolgáltató és a Vendég közötti jogviszonyra a magyar jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. rendelkezései az irányadóak.

A Szolgáltató és a Szerződő fél egybehangzóan kinyilatkozzák, hogy jelen Általános Szerződési Feltételek és az esetleges közvetlenül vállalt kiegészítő rendelkezéseket magukra nézve kötelezőnek ismerik el és azok teljesítését szabad akaratukból, Önként vállalják.

A Jelen Általános Szerződési Feltételek egyaránt vonatkoznak az egyéni Vendégekkel, illetve – eltérő közös megállapodás hiányában – a csoportos Vendégekkel, illetve a természetes személyekkel, cégekkel és más szervezetekkel kötött eseti szerződésekre.

A Vendég kijelenti, hogy az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat megismerte, azokat tudomásul vette.

Kelt: Gyöngyös, 2023. május 3.

Business & Home
„Otthon az üzletben”